Menü
PS BS

A Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola és a Bálint Sándor Tagiskola honlapja

Az intézmény fenntartója a Szegedi Tankerületi Központ

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára elentkezés módja és határideje:
Iskolánkban a tanulmányok alatti vizsgák szabályait kell alkalmazni
  • az osztályozóvizsgákra,
  • a különbözeti vizsgákra,
  • a javítóvizsgára,
  • a pótló vizsgára.

Iskolánk a tanulmányok alatti vizsgákat (osztályozó vizsga, javítóvizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga) a tanév első félévében január 5-től 10-ig, a tanév második félévében június 5-tól 10-ig szervezi. A javítóvizsgák, valamint a külföldön tartózkodás miatt a rendszeres iskolába járás alól felmentett tanulók tanulmányok alatti vizsgájának időpontját augusztus 15. és augusztus 31. közötti nap(ok)ra az iskola intézményvezetője határozza meg.

Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja, határideje, az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a hatályos jogszabályok alapján. A tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához,
  • ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól vagy szülői kérésre egyéni munkarend szerint tanuló.
  • szakértői javaslat alapján, ha sajátos nevelési igényű,
  • illetve beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanuló
  • ha engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének az egy tanévben az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget-a törvény által meghatározott időnél (250 óra, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák több mint 30%-a) többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet
  • A tanuló írásban, szóban, ill. gyakorlati vizsga keretében adhat számot tudásáról

Ha az egyéni munkarend szerint tanuló külföldön tartózkodik, a szülő írásbeli kérelmére a vizsgaidőszaktól eltérő időpontban is vizsgázhat.

Az egyéni munkarend szerint tanulónak a magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.

Az osztályozóvizsgák módját, tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a házirend melléklete tartalmazza.

Az osztályozóvizsga eredményéről a félévi értesítőbe, illetve a bizonyítva írt osztályzattal (szöveges értékeléssel) a tanulót az osztályozó vizsgát követő munkanapon tájékoztatni kell.

Javítóvizsgát tehet a tanuló, haa tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott,az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, engedély nélkül távozik. A javítóvizsgát augusztus 15-étől augusztus éig terjedő időszakban az intézményvezető által az iskola munkaprogramjában meghatározott napokon kell tartani. A javítóvizsga eredményéről a bizonyítványba írt osztályzattal (szöveges értékeléssel) a tanulót a javítóvizsgát követő munkanapon tájékoztatni kell.

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. pótló vizsgát az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az iskola számára megszervezhető legközelebbi, az intézményvezető által meghatározott napon kell tartani.

Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak a másik iskolából vagy osztályból történő átvétel esetén, ha az évfolyamát megelőző tanév végén nem kapott osztályzatot vagy szöveges értékelést olyan tantárgyból, amely számára a választott osztályban vagy csoportban kötelező tantárgy lesz. A különbözeti vizsga időpontját az igazgató az osztályozó vizsgákkal azonos napokra határozza meg. A különbözeti vizsga eredményéről a különbözeti vizsgáról készített jegyzőkönyv alapján a tanulót a különbözeti vizsgát követő munkanapon tájékoztatni kell.